Bến Xưa   

 

Bến đò xưa 

Người trở lại 

Vắng người đưa 

Buồn tê tái

 

Sông Song