Ý-Chí  

 

Chân tuy mỏi,

Chí không sờn.

Dệt câu thơ.

Yên bờ cõi. 

 

Sông Song