Tiếng Động

 

Chiếc lá khô
Nhè-nhẹ rớt.
Thinh-lặng vỡ òa mặt đất

 

Dã Tràng Biển Đông