Nợ Nước

 

Tráng-sĩ cụt tay,
Trong chiều lửa dậy;
Cầm thanh kiếm gẫy,
Tóc dựng lên đường.

Nguyễn Hoàng Lãng Du