Chung Thủy 

 

Mẹ ngóng trông Cha,
Ôm con hóa đá;
Như lời kinh lạ,
Vang-vọng trăm năm.


Nguyễn Hoàng Lãng Du