Dấu Xưa

  

Về ải bắc 

Dấu tích xưa 

Nơi tiễn đưa 

Chưa mờ lối...! 

 

Duy Phạm