Không  

 

Gánh gồng nhật nguyệt 

Lịu địu qua sông 

Giữa dòng buông mộng

Phủi bàn tay ...không.


Duy Phạm