Giang Sơn Việt Nam


Giang hà gấm vóc
 

Sơn thủy hữu tình 

Việt Quốc địa linh 

Nam hùng nữ sĩ.

 

Sông Song