Nhạc Sỹ Du Ca 

 

Đàn đứt ba dây 

Nhạc sỹ vẫn hát 

Bài ca bát ngát 

Của kẻ lên đường!

 

Bạch Xuân Phẻ