Hóa Thân 

 

 

Một giọt sương trong, 

Một vầng trăng sáng, 

Một trời phiêu-lãng, 

Kết- tụ thành người.


Nguyễn Hoàng Lãng Du