Giác-Ngộ 

 

 

Chuông ngân trên chùa. 

Sen trong hồ nở.

Không chuyện được, thua.

Chân-tâm giác-ngộ.


Nguyễn Hoàng Lãng Du