Kiếp Nghèo

 

Manh áo ư?

Nhưng vải thô thưa thớt

Lửa hồng ư?

Nhưng thanh củi cuối cùng

 

ChinhNguyen/H.N.T,