Lời Cha Nơi Ải Bắc

Đại trượng-phu đội trời, đạp đất,
Nhưng sao con lại khóc như đàn bà?
Ngàn dặm đưa chân cũng rồi cách-biệt.
Mau về lo nợ nước với thù nhà.

Dã-Tràng Biển Đông