Hướng Về Quê Cũ

 

Người hãy cùng ta say chuếnh-choáng.

Say tình, say nghĩa, nén lòng đau.

A ha một cõi đời ly-tán.

“Thiên-địa mang mang vạn cổ sầu”

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du