Lời Trối-Trăn

Phận làm tướng mà thành để mất,
Thì cha đây phải mất theo thành.
Con cõng mẹ già chạy về phương Bắc,
Giúp nghĩa-quân mình vững chí đấu-tranh.

Dã-Tràng Biển Đông