Mơ

     Hỡi cô gánh rượu trên đồi;

Dáng xuân yểu-điệu, cho tôi gánh cùng.

     Gánh Trời, gánh cả Non Sông.

Cô đi, tôi gánh cùng chung đường về.

 

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

 .

..