Sự Thật

Gã điên lạc đến phương Đoài,
Sân, si vứt bỏ ra ngoài cái tâm.
Tưởng rằng thân đá trăm năm,
Ai ngờ kiến cắn trên cằm cũng đau.

Nguyễn Hoàng Lãng-Du