Giọt Nắng Hồng

Tưởng người là giọt nắng hồng
Mùa đông bỗng ấm trên đồng hoài-mong.
Vui cùng suối đá, ngàn thông
Hồn thơm chữ hạnh đi trong ta-bà

Nguyễn Hoàng Lãng Du