Sông Trăng

 

Có giọt mưa từ trên trời quá-khứ

Rơi trên sông tuổi nhỏ chẩy trong hồn.

Hỡi cô gái chiều nay còn tư-lự

Cùng anh về năm tháng tắm sông trăng.

 

Nguyễn Hoàng Lãng Du