Thu... Thổn Thức!

 

Một chiếc lá... Rồi hai, ba chiếc lá

Lá rụng nhiều... Chị giận mắt không tinh

Thời gian trôi... Lá rơi và gió cuốn

Đếm xiết sao...? Những chiếc lá vàng xa

Những chiếc lá, rơi vàng trên sân vắng

Hồn cũng vàng, từ thuở vắng tin nhau

Chị cũng quên, đã bao đêm thức trắng?

Đã bao thu thổn thức với tình đau?

Sông Song