Mượn

 

Mượn trời 

ngút 

đỉnh phiêu du 

ru em ngủ giấc thiên thu nghìn trùng 

mượn đời 

muôn sự của chung 

chỉ 

riêng tôi 

một 

nỗi cùng cạn tôi 

mượn người 

vị nhạt đầu môi 

the the chót lưỡi tình còi cọc đau 

trăm năm 

đứng 

một giang đầu 

ai chờ ai 

đã

úa nhàu... trăm năm 

Duy Phạm