Thôi Đành

Đành thôi... cũng phải đành thôi

Tục trần là chốn đãi bôi kiếp người

Lựa lần cũng một phận đời

Dù xanh hay xám cũng trời riêng ta

Lúc vui chếch choáng bóng tà

Khi buồn tự chuốt chén ngà ngà say

Cái tình... mỏng mảnh lá lay

Như ly rượu cạn chiều nay... thôi đành!

Sông Song