Giữa

 Giữa đôi bờ tri kỷ 

mộng mị chìm đáy sông 

múc lên còn mong mỏng 

một mặt đời hư không 

Duy Phạm