Nỗi Niềm Riêng

Sương giăng trên đỉnh núi xa

Hoàng hôn chưa đến bóng tà đã lu

Sương mù che khuất lối thu

Gió chiều đang rót lời ru nao lòng

Bóng mây theo gió thong dong

Mặc cho muôn nổi đục trong đường trần

Mặc cho thế sự phù vân

Kiếp người chỉ một thân tâm ưu phiền

Hoàng hôn lần khuất xuống triền

Kẻ trần sao nỗi niềm riêng vẫn tràn?

Sông Song