Đời Bậu, Đời Ta

Mơ màng trong giấc chiêm bao

Đời ta đời bậu hanh hao giấc chiều

Tỉnh ra mới tỏ một điều

Bậu, ta nay đã bóng thiều vượt song

Trải đời mấy cuộc long đong

Bậu hơn ta một chữ trong trong đời

Mới hay bao cuộc đổi dời

Vẫn là bản thể đọng lời sắc không!

Sông Song