Mới Xuống Trần Thôi Đã Khổ Rồi

 
Nếu Chúa đến con ngày hăm ba,
Con xin lỗi Chúa con vắng nhà
Mặc dầu vì Chúa nên con đã
Sửa soạn hoa đèn suốt tháng qua.

Nếu Chúa đến con ngày hăm bốn,
Con xin lỗi Chúa chẳng thể chờ.
Cuộc đời vất vả con bận rộn,
Cái hẹn mua vui đến bất ngờ

Nếu Chúa đến con ngày hăm lăm,
Con lại phân tâm chuyện cuối năm.
E rằng khó thể mà chu đáo.
Thôi, con hẹn Chúa đến sang năm.

Nhưng Chúa đến con ngày hăm sáu,
Lúc tuyết đang rơi trắng cả trời.
Tay run gõ cửa xin nương náu,
Mới có vài đêm Chúa khổ rồi.
 
C. Hoa