Chín Chiều Ruột Đau

 

Cho dù đắp mấy chăn bông

đâu bằng con đắp tấm lòng mẹ yêu 

tuổi xuân mẹ đứng buồn thiu

bây giờ con đứng chín chiều ruột đau.

Duy Phạm