Nhớ về Thơ Cốc

 

Đã quá lâu không về thăm Thơ Cốc

Nay người về... Cho nhắn hỏi vài câu:

Dây tương tư còn bén rễ quanh cầu?

Và hồn đá... Có còn bên tượng đá?

Ta đã thấy cây Bòng xanh trĩu quả

Cảnh vườn xưa vẫn bạn hữu cận kề

Chủ nhân Cốc vẫn an nhiên... Vô ngã

Mong ngày đời luôn yên tịnh... bình tâm!

Sông Song