Mừng Xuân Tân-Sửu 2021

 

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

                                              (Ca dao)

Tân-Sửu là năm của kiếp trâu

Trâu-bò vui thú lẫn u sầu

Nằm nhai bã cỏ hoài không chán

Kéo đẩy vai cày mãi cũng đau

Lúc khoẻ xác thân thì khoái trí

Khi tàn hơi sức mới ê đầu

Nhưng tình điền chủ và gia súc

Quyến luyến chân thành thương mến lâu!

 

ChinhNguyên/H.N.T. 

Cận Xuân Tân-Sữu