Cuộc Rượu 

 

Trăng tan 

cuộc tàn 

đêm

trọc tửu 

kiễng chân 

nhắm 

mở

ngó nghiêng đời 

nhón chân 

cao 

thấp 

giang tay với 

níu 

cả hồn hoang rót rượu mời.

Duy Phạm