Gá Tình 

.

Rồi em cũng phải gả chồng

Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta

Thôi thì hai bảy mười ba

Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu

oOo

Người ta lấy bạc bắc cầu

Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên

Người ta khát lộc say quyền

Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng

oOo

Gặp nhau khi đã trễ tràng 

Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu

Chỉ là gạo nấu chung niêu

Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn

Đã quen ngậm trái bồ hòn

Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu...

oOo

Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu

Để em thôi gả làm dâu nhà người

*.

Hà Nội, ngày 20.03.2013

Đặng Xuân Xuyến