Duyên

 

Như là tia chớp 

vừa hợp đã tan

chuông chiều vọng ngang

trên hàng kinh kệ 

ta về 

em về 

lật lại trang thơ

viết 

trăm năm 

mỏi

chữ chờ đợi nhau.

Duy Phạm