Mười Năm 

Mười năm vạt sầu đáy cốc 

lắc nghiêng 

triền dốc 

triên đời 

mười năm nhiên xa vời vợi 

người đi

rụng 

tím buồn rơi 

mười năm 

chắt 

giọt ru hời 

hắt lên thiên cổ

xuống trời đất kia.

Duy Phạm