Nắng Úa Chiều Xuân

 

Người về qua bến chiều nay

Nắng xuân đã xế trên cây cau trầu

Người xưa đã lỗi duyên đầu

Lỡ làng một kiếp, tình sầu còn mang

Chiều nay có vạt nắng vàng

Úa trên mái tóc, rót tràn qua tim!
 

Sông Song