Rượu Trăng

Rót trăng sánh chén rượu mời 

đêm trừ tịch đợi lơi nhơi nhạt mềm 

rót thềm chạng vạng chiều hôm 

sớm mai biếc lại cái còm cõi lâu 

rót ta lưng lửng chén sầu 

uống rồi 

uống nữa 

uống thâu đêm... buồn 

Duy Phạm