Ngủ Nhờ Ở Chùa

 

Lên núi, xin Thầy ngủ nhờ

nửa đêm nghe tiếng “u-ơ” vọng về.

nghĩ mình thoát-khỏi bến-mê

sân-si đã hết, bồ-đề phát-tâm.


Hà-Việt-Hùng