. 

Mẹ Vầng Trăng Thái Không


Tâm Mẹ luôn từ bi.

Mẹ vầng trăng sáng tỏ

Soi nẻo đường con đi

Càng ngày con càng rỏ

Bạch Xuân Phẻ