Hỏa Thiêu Nỗi Buồn

 

Kiếp này 

cõng nắng giấu buồn 

cõng

cơn mưa muộn trả nguồn ngọn đau

thế là 

ta đã lạ nhau

em quen tụng niệm thuộc làu thành kinh 

đóng đinh 

treo 

thập tự mình 

ta 

con chiên lạc lặng thinh qua chiều 

bấy nhiêu 

đắng 

đã quá liều 

treo lên giàn giáo hoả thiêu... nỗi buồn.

Duy Phạm