Ngày Sinh! 


Lại thêm năm nữa trôi qua

Thời gian cũng úa, sao ta không già?

Dạo chơi trong cõi ta bà

Nước ròng nước lớn ai mà chưa qua?

Trải bao trong đục... Chỉ là...

Gập ghềnh nẻo tục đường xa xa dần

Công danh tựa bóng phù vân

Tà dương ngự đỉnh núi lần lần vơi

Nay về ngày tháng chào đời

Xin môi cứ vẫn nói lời yêu thương!

Sông Song