Vãng

Giáng huyền thướt tha
Nửa gần nửa xa
Long lanh xanh biếc
Màu tóc lụa là

Em đi trong nắng
Mùa hạ xôn xao
Phượng vừa chớm đỏ
Trên những cành cao

Áo trắng xòa bay
Con bướm nhỏ say
Mùi hoa lưng lững
Trong chùm phấn lay

Quang Nguyên
03/06, 2021