Huệ Thơm

Huệ thơm dâng lễ cuối tuần
Mẹ tôi khấn vái mùa xuân an bình
Trên cao tượng Chúa chuyển mình
Giê-Su con cũng đồng tình Chúa cha

Giặc về tiếng súng gần xa
Hỏa châu vụt sáng cạnh nhà đạn rơi
Mậu Thân chạy tết tả tơi (*)
Cơm khô muối mặn hà hơi những ngày

Huệ thơm dâng lễ cùng thầy (1)
Đồng trinh thánh nữ cũng gầy lo âu
Mẹ tôi thức suốt canh thâu
Khấn thầm đức Mẹ vượt qua xuân này

Huệ thơm tỏa đức phước đầy
Trên bàn thờ nhỏ qua Tây đón chào
Bao năm dâu biển lao đao
Thương mùi huệ lắm nhớ sao ấm lòng

Quang Nguyên
28/05, 2021

(1) Thầy mẹ: Ba và mẹ
(*) Mậu Thân: 1968