Thượng Huyền

Tuổi em trăng tỏ thượng huyền
Vầng trên đã trổ cong nghiêng một trời
Mắt em xanh biếc sáng ngời
Lưu linh sâu thẳm dọi đời phù du

Quang Nguyên
03/06, 2021