Nghe Tin

(Bạn Hùng, cùng lớp Oanh về cõi Vĩnh Hằng)

Khóc người ta lại khóc ta
Trăm năm thoáng chốc được tha về trời
Nói chi đành cũng vậy thôi
Người đi thiên cổ mồ côi cõi này
Thế gian chợt bỗng mắt cay
Xé lòng gỗ đá giọt đau chín chiều

Quang Nguyên
26/05, 2021