Số Một

Khi gọi tên anh
 

Em biết mình có lỗi

Khi trái tim hướng về trái tim

Em tồn tại trên trái đất?

Khi gọi tên anh

Em muốn tặng anh mọi thứ

Ngay cả lời nói dối tháng tư

Ngay khi mọi thứ bằng không

Vẫn tin anh là số một đứng trước.

Bùi Minh Vũ