Chim Quyên

Chim quyên mà đậu cành lê
Hỏi dòng nước chảy đi về hướng nao
Trăm sông ấy đổ từ cao
Khi ầm như thác khi rao bản làng
Làng nhàng phiêu lãng lang thang
Nhọc nhằn nhắn nhủ bẽ bàng ngày đêm
Năm canh thức trắng lại thêm
Ngày đem non nước tiếng quyên gọi hồn

Quang Nguyên