Giỗ Ba

 Sụt sùi thu rót giọt buồn

Thấm dầm... Xa xót...  Chảy luồn lòng con

Hôm nay, ba bốn năm tròn

Ngày ba từ giã... Trên non quay đầu

Trời buồn trời đổ giọt ngâu

Con buồn con ém giọt châu vào lòng

Phận đời nếm cuộc long đong

Cố vui gắng gượng xoay trong biển đời

Tâm hương con hướng lên trời

Vái van Ba Má chứng lời khấn xin

Trần gian xin hướng mắt nhìn

Độ cho con cháu vững tin vượt trùng

Giờ đang dịch bệnh rối tung

Cầu người người được hưởng chung an lành

Chúng con hiếu đạo, lòng thành

Dịch... Không về được, long lanh giọt sầu!

Sông Song