Thung-Lũng Mây

 

Bảng lảng trời chiều... thung lũng mây

Tầng tầng lớp lớp phủ như xây

Xa xa ló chóp... trời in núi

Trắng xóa trời chiều... thung lũng mây!

Sông Song