NDuyên

            Viết tặng Bảy bạn thời tiểu học và Trung học .
 
Môi và má lúm đồng tiền
từ trong tiền kiếp mà duyên đời này
vết tròn như đọt ngón tay
lăn qua thế kỷ thu này vẫn duyên
qua sông khoe vốn đồng tiền
đường xa  bến đợi thuyền quyên trong lành
 
xưa ta nào biết em - anh
nụ duyên cấm địa chỉ dành cho thơ
cười lên nắng  dậy hững hờ
răng theo mây  trắng về chờ hát  ca
bạn ta cười trũng sơn hà
chồng con góp nhặt phù sa đắp bồi
 
mai về xin nụ cười thôi
vô nam buồn quá lấy CƯỜI ra xem
 
SG  06.10.2021
Phan Thanh Cương