Độ

Ta độ người hay người độ ta
Lòng như hạt cát men phù sa
Đem mầm hơi ấm đóa hoa ái
Chan chứa tình người giữ đạo hòa

Quang Nguyên
16/06, 2021