Chờ

Vài lời nhắn với mây trôi

Nơi đây sương phủ trên đồi trăng mơ

Dưới trăng chị vẫn ngồi chờ

Bóng người lữ thứ đang mờ mịt xa!

 

Sông Song

a